Velkommen til Trygg Helse legesenter

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Om legesenteret

Trygg Helse ligger på Furuset i 2.etasje på Furuset senter. Legesenteret har moderne lokaler og bygget innehar heis.

Det jobber 3 fastleger og 2 helsesekretærer ved legesenteret.

Vi har nå åpnet for elektronisk timebestilling i Helsenorge. Bestill time på ønsket dag og tidspunkt under valget «Timebestilling».

Vi vil alltid ha et lite antall akutt timer tilgjengelig hver dag.
Ring da 23 14 39 90 kl. 08.00 for vurdering av time på dagen.

Covid-19 er ikke lenger en allmennfarlig smittsom sykdom

Konsekvenser for pasienter:

For pasienter innebærer forskriftsendringen at de på lik linje som for andre luftveisinfeksjoner må betale egenandel ved legekonsultasjon for covid-19, og at retten til gratis selvtester og behandling faller bort.
Dermed er covid-19 nå i samme kategori som influensa og RS-virus.
Legemiddelet Paxlovid, som reduserer risikoen for alvorlig koronasykdom hos personer med høy risiko for å bli alvorlig syke, vil fortsette å være tilgjengelig gratis frem til 1. april 2025.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/covid-19-er-ikke-lenger-en-allmennfarlig-smittsom-sykdom/id3015080/

Viktig informasjon

Sykemelding, egenmelding og sykt barn

  • Utstedelse av sykmelding krever legekonsultasjon.
  • Det er klare regler for om en lege kan skrive sykmelding.
  • En gyldig medisinsk diagnose blir dokumentert i din journal.
  • Legen kan ikke skrive sykmelding tilbakevirkende i tid.

https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykmeldt

Det er viktig at en tar kontakt med legekontoret den dagen en trenger sykmelding ifra, da legen ikke har mulighet til å tilbakedatere sykemeldinger. Sykmelding kan kun utstedes fra den dagen pasienten har vært i kontakt med legekontoret, og kan tilbakedateres til den datoen hvis selve konsultasjonen utsettes noen dager. Gi beskjed ved timebestilling dersom du ønsker sykmelding og be eventuelt om at henvendelsesdato blir notert.

Forlengelse av sykmelding

Hovedregelen er at forlengelse av sykmelding kun skjer i forbindelse med ny legetime. I enkelte tilfeller kan legen og pasienten avtale at man kan ringe for å få forlenget sykemeldingen.  Hvis en slik avtale foreligger kan man også bestille ny sykmelding via helsenorge.

Vi ønsker at man bestiller time for fornyelse av sykmelding i så god tid som mulig, spesielt ved langtidssykmeldinger. Vi kan ikke garantere at vi har time på dagen til alle pasienter. Det er pasientens eget ansvar å ha time når sykemeldingen utløper.

Barns sykdom

For fravær på grunn av barns sykdom gjelder et annet regelverk enn sykmelding. Foreldrene skal da ikke ha sykmelding  men legen kan skrive ut dokumentasjon på barnets sykdom dersom arbeidsgiver krever det. Det gir likevel ikke rett til flere fraværsdager med lønn pr kalenderår enn det loven tilsier.

https://www.nav.no/omsorgspenger

Egenmelding

Med egenmelding menes det at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. For å få rett til egenmelding må du som regel ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to mnd.

Hovedregelen er at retten til egenmelding kan brukes i opptil 3 kalenderdager  4 ganger i løpet av en 12 måneders periode, men dette kan variere for hver enkelt arbeidsplass. Er du syk utover egenmeldingsdagene må du ta kontakt med fastlegen din. Egenmeldte fraværsdager forut for sykmelding fra lege regnes som brukte egenmeldingsdager.

https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykmelding-ulike-former/egenmelding

Helsenorge

Vi har nå åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer, og starte e-konsultasjon (tekst).

Influensavaksine

Vi anbefaler alle våre pasienter i risikogrupper å ta influensavaksine.

Årets influensavaksine forventes å komme medio uke 41.

Vennligst bestill time for vaksinasjon.
Det må påregnes noe ventetid på timer.

Nyheter fra FHI